Serióznosť, Stabilita, Zodpovednosť
IS - Industry Solutions logo

Obnoviteľné zdroje elektrickej energie

 

 

Výroba a využívanie energie sú v súčasnosti zodpovedné za 75 % emisií skleníkových plynov v EÚ. Prechod na čistú energiu je nevyhnutným predpokladom na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 a významnou príležitosťou pre hospodársky rast.

 

Podpora prechodu na dekarbonizované hospodárstvo


EÚ je odhodlaná výrazne znížiť svoje emisie skleníkových plynov, aby sa do roku 2050 stala klimaticky neutrálnou. Európska rada v decembri 2020 schválila cieľ znížiť do roku 2030 čisté emisie EÚ aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990, čo je nevyhnutný medzistupeň na dosiahnutie cieľa stanoveného na rok 2050. 


EÚ zaviedla prostredníctvom smernice o energetickej efektívnosti opatrenia na zlepšenie úspor energie vďaka efektívnejšiemu využívaniu dodávok energie. Zámerom smernice o obnoviteľných zdrojoch energie je zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov v hospodárstve EÚ. Súčasný cieľ, ktorý sa v smernici stanovuje na rok 2030, je 32 %. Cieľom revidovaného návrhu Komisie je dosiahnuť do roku 2030 na trhu EÚ s energiou aspoň 40 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov.

 

Urobte krok smerom k udržateľnej budúcnosti vašej organizácie už teraz.

Staňte sa energeticky nezávislejšími, udržateľnejšími a dosahujte zisk.

 

Fotovoltaika je technický odbor, ktorý sa zaoberá procesom priamej premeny svetla na elektrickú energiu. Názov je odvodený od slova foto (svetlo) a volt (jednotka elektrického napätia). Proces premeny prebieha vo fotovoltaickom článku.

 

 

 

Fotovoltaika 


  • Vyrobí vám vlastnú elektrinu zo slnka

  • Šetríte prírodu, lebo slnko je obnoviteľný zdroj energie

  • Má rýchlu návratnosť

  • Fotovoltaické panely vám vydržia 30 - 40 rokov

 

 

Prehľad možností

Poradíme, vybavíme povolenia, postavíme, prevádzkujeme, monitorujeme a udržiavame.

Začnite už dnes. Kontaktujte nás.

IS - Industry Solutions Intelligent Solutions Nadácia Iný svet
Index daňovej spoľahlivosti