Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytované podľa článku 13 Nariadenia

S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“).

Podrobnosti sú uvedené v nasledujúcich súboroch:

Informácie o spracúvaní osobných údajov (pdf)
Informácia o spracúvaní osobných údajov (docx)
Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 13 Nariadenia (xlsx)