Serióznosť, Stabilita, Zodpovednosť
IS - Industry Solutions logo

Kariéra

Naše aktuálne pracovné ponuky si môžete pozrieť na portáli Profesia.sk.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • zaujímavé platové ohodnotenie + bonifikácia v 20% z ročného platu
 • mobilný telefón aj na súkromné účely
 • notebook
Sociálny program:
 • 200€ ročný príspevok na spoločenské, športové a kultúrne podujatia
 • stravný lístok v hodnote 5,50€ s príspevkom zamestnanca 0,05€/lístok
 • 3% príspevok do III.piliera zo strany zamestnávateľa
 • 300€/rok- príspevok na dopravu
 • 400€ príspevok pri narodení dieťaťa
 • flexibilná pracovná doba
 • vreckové vo výške 40% + diéty
 • teambuildingové akcie
 • možnosť ďalšieho profesijného rastu

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaslaním (emailovou správou alebo listovou zásielkou) alebo osobným doručením životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov vyjadrujete svoj slobodný súhlas s tým, aby prevádzkovateľ IS – Industry Solutions a.s, M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina, IČO 47373288 v svojich informačných systémoch spracúval osobné údaje obsiahnuté v týchto dokumentoch na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Osobné údaje nebudú zverejňované, ani poskytované príjemcom v tretích krajinách. K profilovaniu dotknutých osôb môže dochádzať výlučne v súvislosti s výberom vhodného uchádzača na konkrétnu pracovnú pozíciu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje poskytnuté príjemcom ako sú napríklad Inšpektorát práce, orgány činné v trestnom konaní. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľovi TiDo s.r.o., Jarná 17, 056 01 Gelnica, IČO: 47453753 za účelom organizácie a realizácie výberových konaní.

Čas platnosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov právnym základom spracúvania, je jeden rok odo dňa poskytnutia súhlasu. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu. Právo dotknutej osoby odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov možno uplatniť aj pred uplynutím času, na ktorý bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

a)  emailovou správou zaslanou na adresu  
b)  listovou zásielkou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Prípadné otázky týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy  .

IS - Industry Solutions Intelligent Solutions Nadácia Iný svet
Index daňovej spoľahlivosti