Serióznosť, Stabilita, Zodpovednosť
IS - Industry Solutions logo

Elektroinfraštuktúra priemyselných a dopravných stavieb

Pridanou hodnotou v problematike priemyselnej infraštruktúry je samotná znalosť a vnímanie výrobných procesov ako podstaty výrobného závodu. Infraštruktúra sa podriaďuje požiadavkam výroby, nie naopak. Komplexné riešenie môže byť prekvapivo jednoduché, založené na moderných technológiách.

Pri výstavbe nových priemyselných objektov, prípadne pri rozširovaní alebo modernizácii poskytujeme kompletné služby v oblasti návrhu, projektu a realizácie elektro-infraštruktúry niekedy nazývanej aj stavebná elektrika. Do tejto skupiny patrí VN alebo VVN pripojenie závodu, výstavba alebo rozšírenie vstupnej rozvodne VN prípadne VVN, transformácia, hlavné vonkajšie a vnútorné rozvody a NN rozvodne a rozvádzače, osvetlenie, uzemnenie, bleskozvod, zásuvkové rozvody a kompexné slaboprúdové riešenia (elektronické zabezpečovacie systémy, prístupové systémy, kamerové systémy, protipožiarne elektronické systémy, informačné siete, a ostatné súčasné moderné technológie z oblasti napájania elektrickou energiou a komplexného riadenia budov.

IS - Industry Solutions Intelligent Solutions Nadácia Iný svet
Index daňovej spoľahlivosti