Serióznosť, Stabilita, Zodpovednosť
IS - Industry Solutions logo

FVE riešenia

Výroba a využívanie energie sú v súčasnosti zodpovedné za 75 % emisií skleníkových plynov v EÚ. Prechod na čistú energiu je nevyhnutným predpokladom na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 a významnou príležitosťou pre hospodársky rast.

Podpora prechodu na dekarbonizované hospodárstvo

EÚ je odhodlaná výrazne znížiť svoje emisie skleníkových plynov, aby sa do roku 2050 stala klimaticky neutrálnou. Európska rada v decembri 2020 schválila cieľ znížiť do roku 2030 čisté emisie EÚ aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990, čo je nevyhnutný medzistupeň na dosiahnutie cieľa stanoveného na rok 2050.

EÚ zaviedla prostredníctvom smernice o energetickej efektívnosti opatrenia na zlepšenie úspor energie vďaka efektívnejšiemu využívaniu dodávok energie.

Zámerom smernice o obnoviteľných zdrojoch energie je zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov v hospodárstve EÚ. Súčasný cieľ, ktorý sa v smernici stanovuje na rok 2030, je 32 %. Cieľom revidovaného návrhu Komisie je dosiahnuť do roku 2030 na trhu EÚ s energiou aspoň 40 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov.

 

 

 

 

 

Fotovoltaika je technický odbor, ktorý sa zaoberá procesom priamej premeny svetla na elektrickú energiu. Názov je odvodený od slova foto (svetlo) a volt (jednotka elektrického napätia). Proces premeny prebieha vo fotovoltaickom článku.

 

Fotovoltaika:

·  vyrobí vám vlastnú elektrinu zo slnka

·  šetríte prírodu, lebo slnko je obnoviteľný zdroj energie

·  má rýchlu návratnosť

·  fotovoltaické panely vám vydržia 30 - 40 rokov

 

Kompletný fotovoltaický systém vyrábajúci  a dodávajúci elektrickú energiu, ktorý je napojený na elektrické rozvody nehnuteľnosti alebo distribučnú sústavu, nazývame fotovoltaická elektráreň. Fotovoltaické panely, nosná konštrukcia, meniče, elektromer vyrobenej elektrickej energie, sú to základné prvky FVE. V skutočnosti sa tu nachádza ešte niekoľko prvkov, ako je zlučovacia a poistková skriňa, rozvádzač, ističe a batéria. Tieto prvky sú navzájom prepojené elektrickými káblami na jednosmerný a na striedavý prúd. Všetko sú to relatívne malé súčiastky a ľahko sa montujú v rôznych častiach rodinného domu alebo nehnuteľnosti (strecha, pozemok, parkovisko, vodná plocha, iné...).

 

 

IS - Industry Solutions Intelligent Solutions Nadácia Iný svet
Index daňovej spoľahlivosti