Automatizácia

Automatizácia vo výrobných procesoch je dnes nevyhnutnou súčasťou každej produkčnej linky. Kvalita a spoľahlivosť výroby najviac závisí od kvalitného návrhu, výberu čo najspoľahlivejšieho riešenia v čase neustále sa meniacich technológii a štandardných postupov. Tento prístup zabezpečí výrobcovi čo najväčšiu spoľahlivosť ale aj pružnosť v meniacich sa podmienkach trhu.

Priemyselná automatizácia zahŕňa analýzu výrobného procesu, návrh HW riešenia, softvér procesnej úrovne, vizualizáciu a  komunikačné riešenia. Naše riešenia sa opierajú o dlhoročné skúseností z rôznych odvetví a druhov výroby. Rýchle a veľmi rýchle kontinuálne výrobné procesy ale aj diskrétne a pomalšie výroby. Obslužné hospodárstva a rôzne úrovne monitoringu a ovládania na báze lokálnych riadiacich systémov a centrálnych monitorovacích a ovládacích centier. Obojsmerný prenos dát do informačných riadiacich úrovní podniku, možnosť výberu a porovnania rôznych výrobcov HW a SW riešení. Vzialená diagnostika, možnosť vzialenej správy, dispečingu. Každoročne navrhujeme a realizujeme aj nové výroby a linky, najsilnejšie poznanie a skúsenosti máme práve z oblastí uvedených v časti Odvetvia.