Podporené projekty

Centrum včasnej intervencie Žilina

Nadácia IS – Industry Solutions poskytla príspevok neziskovej organizácii Centrum včasnej intervencie Žilina za účelom nákupu cestovnej sady Posel, ktorá slúži na vyšetrenie detí so zrakových postihnutím v domácom prostredí. Vďaka tejto sade pomôcok je možné vyšetriť zrakové možnosti dieťaťa a tak skvalitniť možnosti podpory a stimulácie potenciálu dieťaťa.

Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. poskytuje službu včasnej intervencie rodinám s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením vo veku od 0 do 7 rokov. Veľkú časť klientov tvoria deti s kombinovaným a viacnásobným zdravotným znevýhodnením. Poradcovia včasnej intervencie (psychológ, sociálny pracovník, špeciálny pedagóg, fyzioterapeut) poskytujú odbornú podporu a sprevádzanie rodinám a ich deťom najčastejšie v prirodzenom prostredí rodiny, teda u nich doma.

Dávid Martiniak

Nadácia IS – Industry Solutions poskytla príspevok 16 ročnému Dávidkovi Martinákovi za účelom nákupu invalidného vozíka Quickie Xenon.

Dávidko používal doteraz vozík, ktorý je vzhľadom na jeho vek a váhu už nevyhovujúci. Manipulácia s ním je fyzicky veľmi náročná. Postihnutie Dávidka si vyžaduje 24-hodinovú starostlivosť, nakoľko od narodenia trpí DMO – detskou mozgovou obrnou, hypoxicko-ischemická-kortiko-subkortikálnou cerebrálnou léziou, mikrocefáliou, epileptickým syndrómom, alergiou, astmou ...

OZ Detská komunita

Nadácia IS-Industry Solutions poskytla príspevok Občianskemu združeniu Detská komunita za účelom realizácie animoterapií v Regionálnom centre pre osoby s autizmom, konkrétne canisterapie a hipoterapie. Canisterapia je zabezpečená externými terapeutkami s cvičenými psami. Na realizáciu hipoterapie sú zhotovené nástupné schody s bezpečnostnými prvkami, ktoré umožnia zúčastniť sa tejto terapie aj klientom s obmedzenými pohybovými možnosťami a zaistená pravidelná bezpečná preprava na trase Bánova – Stráňavy a späť. Terapia využíva pozitívne pôsobenie zvieraťa na emocionálne a fyzické zdravie detí, žiakov a dospelých klientov s dg.autizmus. Diagnóza označovaná i ako F 84 je charakteristická oslabenými sociálnymi interakciami, narušenou komunikáciou a schopnosťou imaginácie. Terapia je komplexnou rehabilitačnou metódou, ktorá posilňuje telesnú aktivitu, podporuje koordináciu pohybov, zlepšuje rovnováhu, uvoľňuje stuhnuté svalstvo pozitívne vplýva na emócie klientov (napr. cez dotyky) a hravou formou pôsobí aj na kognitívne oblasti. Napomáha k vyhasínaniu nežiaduceho správania a zvyšuje sebadôveru klientov.

Adrián Jurčo

Nadácia IS – Industry Solutions poskytla príspevok Adriánkovi Jurčovi za účelom čiastočného pokrytia nákladov na rehabilitačný pobyt v medicínskom zariadení ADELI Medical Center v Piešťanoch, ktoré sa špecializuje na liečbu pacientov s neurologickými poruchami pohybu, konkrétne aj na diagnózu detská mozgová obrna.

Adriánko má 15 rokov a celý život je ťažko zdravotne postihnutý (ŤZP) – má viacnásobné postihnutie – detský autizmus, časté epileptické záchvaty a detskú mozgovú obrnu - je na invalidnom vozíčku, na ktorý je úplne odkázaný. Veľmi dôležité sú pre neho každodenné cvičenia, ktorými sa svaly na tele rozcvičujú, naťahujú a tým sa stávajú pohyblivejšími.

Po absolvovaní rehabilitačnej liečby došlo k zpelšeniu celkových motorických funkcií, zníženie svalového tonusu, zvýšenie odolnosti voči vykonávanej fyzickej záťaži, zväčšenie rozsahu pohybov v horných a dolných končatinách, stabilnejšie držanie trupu, zlepšené uchopovanie predmetov, zlepšená komunukácia a spolupráca s fyzioterapeutmi.

Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera

Nadácia IS-Industry Solutions poskytla príspevok Cirkevnej základnej škole s materskou školou Dobrého pastiera za účelom nákupu 2ks molitanových zostáv. Molitanové zostavy rozvíjajú hrubú motoriku a pri hre napomáhajú integráciu handicapovaných. V Cirkevnej základnej škole s materskou školou Dobrého pastiera sa vzdelávajú viaceré deti s diagnostikovaným autizmom, aspergerovým syndrómom. Tiež žiaci s inými, v niektorých prípadoch diagnostikovanými - v iných nediagnostikovanými zdravotnými problémami a vývinovými poruchami. Škola sa snaží žiakov z uvedených kategórií plnohodnotne vzdelávať v rámci integrácie v triede a uplatňovať inklúziu. V rámci podpory sa chce škola zamerať na odstránenie bariér vytvorením príjemného prostredia.

OZ Sasa

Nadácia IS-Industry Solutions poskytla príspevok Občianskemu združeniu Sasa za účelom nákupu Biofeedback prístroja. Pod supervíziou EEG Biofeedback Inštitútu budú následne vykonávané terapie pre deti s pervazívnymi vývinovými poruchami, narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchami pozornosti a oneskoreným vývinom, pre ktoré je určená aj činnosť Občianskeho združenia. EEG Biofeedback je metóda, ktorá umožňuje vidieť a ovplyvňovať mozgové vlny. Ide o sebaučenie mozgu pomocou biologickej spätnej väzby. Tréning, počas ktorého dostáva mozog presnú a cielenú informáciu o činnosti vĺn a vie sa naučiť, ako ich dostať do rovnováhy.

Veronika Ďurinová

Nadácia IS-Industry Solutions poskytla príspevok Veronike Ďurinovej za účelom pokrytia nákladov na rekondičný pobyt s procedúrami v kúpeľoch Dudince. Veronika trpí Downovým syndrómom a autizmom. Narodila sa v siedmom mesiaci tehotenstva s ťažkou srdcvou vadou. Vo veku jedného roka bola operovaná na srdce dvakrát a lieky od kardiológa užíva dodnes. Posledné tri roky trpí aj bolesťami nôh.

 Miroslav Dolinský

Nadácia IS - Industry Solutions poskytla príspevok Miroslavovi Dolinskému za účelom nákupu špeciálneho detského vozíka s antidekubitným sedacím systémom a pevnou chrbtovou opierkou. Vozík má byť používaný na presun syna Miška s viacnásobnými postihnutiami (Detská mozgová obrna, sekundárna epilepsia, psychomotorická retardácia a ďalšie).

 Marián DUBOVSKÝ a Dana DUBOVSKÁ

Nadácia IS - Industry Solutions poskytla príspevok Mariánovi DUBOVSKÉMU a Dane DUBOVSKEJ za účelom pokrytia nákladov na program rehabilitačného strediska ADELI v Piešťanoch pre ich syna Filipka, ktorý sa po narodení dostal do bdelej kómy. Stredisko poskytuje jedinečnú liečbu predovšetkým ľuďom, ktorí trpia poškodením centrálneho nervového systému.

 Rodina Ing. Pavla Králika

 Nadácia IS - Industry Solutions poskytla príspevok Rodine Ing. Pavla Králika za účelom pokrytia výdavkov spojených so začiatkom nového školského roka (nákupo školských pomôcok, cestovné, zaplatenie krúžkov...). Rodina Králiková s ôsmymi deťmi sa ocitla v ťažkej životnej situácii po úraze, ktorý utrpel otec / živiteľ rodiny pri práci na stavbe.

 Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o.

 Nadácia IS - Industry Solutions poskytla príspevok Jazdecko-rehabilitačnému centru Lesan n.o. za účelom pokrytia nákladov súvisiacich s hipoterapiou detí. Finančný príspevok mal umožniť absolvovať bezplatnú hipoterapiu 25 deťom, ktorých zázemie a sociálny status rodičov je väčšinou ťažký. Indikácie a priebežnú kontrolu mal zabezpečiť odborný ošetrujúci neurológ, ortopéd, psychológ, v závislosti od zdravotného oslabenia. Hipoterapie mali prebiehať v pravidelných termínoch v priestoroch areálu i v upravenom teréne podľa schopností detí.

 Valéria Marczinová

 Nadácia IS - Industry Solutions poskytla príspevok Valérii Marczinovej za účelom pokrytia nákladov na nákup palivového dreva pre 5 člennú rodinu. Rodina má tri deti, pričom Dávidko (14 rokov) trpí detskou mozgovou obrnou. Neustále výdavky na rehabilitácie a terapie priviedli rodinu do zlej finančnej situácie. 

 Janka Žigová syn Damián

Nadácia IS - Industry Solutions poskytla príspevok Janke Žigovej za účelom pokrytia nákladov súvisiacich s operáciou syna Damiána, ktorý sa narodil predčasne s diagnózou spastická tetraplegická DMO. Damián je mentálne v poriadku, no odmieta chodiť, lebo pri státi cíti nepríjemný tlak a bolesť. Operácia mala pomôcť uvoľniť spasticídu v nohách a v ľavej ruke.